La numeració romana

El sistema de numeració romana s’utilitza encara avui en determinats aspectes de la vida quotidiana. El sistema de símbols per a representar els nombres creat pels romans va tenir el mèrit de ser capaç d’expressar tots els nombres de l’1 a l’1000000 utilitzant només set lletres:
I per l’1,
V pel 5,
X pel 10,
L pel 50, 
C pel 100, 
D pel 500 i
M pel 1000.


A continuació teniu un parell de vídeos per aclarir la numeració romana:
 

 
Activitats per practicar la numeració romana:

http://genmagic.org/mates3/nro1c.swf

http://clic.xtec.cat/db/jclicApplet.jsp?project=http://clic.xtec.cat/projects/romans/jclic/romans.jclic.zip&lang=ca&title=Numeraci%C3%B3+romana

Ortografia : G, GU y GÜ (SONIDO SUAVE)


Las palabras que llevan las sílabas ga, gue, gui, go, gu, la g tiene un sonido suave: gato, Águeda, guiso, gota, gusano.
Las palabras que llevan las sílabas ge, gi, la g tiene un sonido fuerte: geranio, ágil.


EJERCICIOS:Rellena los espacios en blanco con G, GU o GÜ, según convenga. Después comprueba tus respuestas.
http://www.xtec.cat/~jgenover/ortogu.htm

http://www.ceipjuanherreraalcausa.es/Recursosdidacticos/QUINTO/datos/01_Lengua/datos/rdi/U10/04.htm
 
DICTADO. USO DE LA G
http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/779271/dictado_de_palabras___g.htm